จับตามองเมืองขอนแก่น
04 Mar 2015 34.7K

จับตามองเมืองขอนแก่น

Realist Post 04 Mar 2015 34.7K
 

จับตามองเมืองขอนแก่น

จับตามองเมืองขอนแก่น ท่านสามารถคลิกที่สี่เหลี่ยมด้านซ้ายบนเพื่อเลือกตำแหน่งของสถานี BRT และ Retail ต่าง ๆ - ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่รองจากจังหวัดนครราชสีมาอุบลราชธานี ชัยภูมิ และ อุดรธานี มีขนาดเศรษฐกิจเติบโตจากมหาวิทยาลัย ต่างๆ ตั้งอยู่ในจุดที่ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก) ตัดผ่าน ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเข้าไปสู่ภาคเหนือตอนล่างที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และเดินทางเข้าสู่ประเทศลาวทางด้านทิศใต้ของลาว - มีพื้นที่ 10,885.991 ตร.กม.ใหญ่เป็นอันดับ 15 - มีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย คือ ประมาณ 1.8 ล้านคน - หนาแน่นเป็นอันดับ 22 คือ 164 คน/ ตร.กม. - GPP อยู่ที่ 145,272 ล้านบาท เป็นลำดับที่ 16 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 2 ของภาคอีสาน โดยภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หรือที่เรียกว่าสาขานอกการเกษตรมากถึง 137,599 ล้านบาท - รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรต่อปีจะอยู่ที่ 81,884 บาท มากที่สุดในภาคอีสาน - โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่มากถึง 4,131 แห่ง ด้วยเงินลงทุน 7.7 หมื่นล้านบาท - ภาคการเกษตรนั้นครอบคลุม 4,369,043 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 64% - มีการพัฒนาในหลายด้าน ๆ เช่น การจัดทำผังเมืองใหม่ BRT ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ที่เข้ามาลงทุน

ผังเมือง

- เพิ่งจัดทำผังเมืองใหม่ ผ่านเมื่อ มกราคม 2558 ที่จะบังคับใช้ร่วมกับ 7 พรบ.หลัก ประกอบด้วย พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 - ผังเมืองรวมจะเป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาเมือง ด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ โดยเฉพาะในด้านของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่กำหนดให้ เหลือง : ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ส้ม : ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง แดง : พาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก เขียว : ชนบท เกษตรกรรม ขาวมีกรอบและเส้นทแยง : อนุรักษ์ชนบท เกษตรกรรม เขียวอ่อน : นันทนาการ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขียวมะกอก : สถาบันการศึกษา ฟ้า : ที่โล่ง เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการประมง เทาอ่อน : สถาบันศาสนา น้ำเงิน : สถานที่ราชการ

ผังเมืองใหม่

I211 - 1

ผังเมืองเดิม

I211 - 2 ชมพู : ชุมชน เขียว : ชนบทและเกษตรกรรม ขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว : ที่ดินอนุรักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม เขียวอ่อน : ที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว : อนุรักษ์ป่าไม้ ฟ้า : รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

BRT

I211 - 6 - นักธุรกิจขอนแก่น 20 ราย รวมตัวลงขันสร้างรถไฟฟ้าเอง ตั้งบริษัทร่วมทุน "บริษัท KKTT หรือ Khon Kaen Think Tank Co., Ltd. เพื่อทำหน้าที่เป็นบริษัทนิติบุคคลสำหรับเป็นผู้ลงทุนสาธารณูปโภคพื้นฐานของเมือง รูปแบบเดียวกับบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด วิสาหกิจซึ่งมีกรุงเทพมหานคร (กทม.) ถือหุ้น 100% ถ้าหากทำสำเร็จจะเป็นแห่งแรกขององค์กรปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย - เงินลงทุนก้อนแรก 100 ล้าน ศึกษาระบบขนส่งแก้วิกฤตจราจร - มี 5 เส้นทาง คือ 1.สายรอบเมือง 26 กม. 2.สายสำราญ-ท่าพระ 3.สายหนองโครต-หนองใหญ่ 4.สายน้ำต้อน-ศิลา 5.สายบ้านทุ่ม-บึงเนียม - ระยะทางรวม 108 กิโลเมตร (ไป-กลับ) - เงินลงทุน 6,356 ล้านบาท I211 - 3 - บริษัทจำกัดของเทศบาลจะลงทุน 2 รูปแบบ คือ BRT (Bus Rapid Transportation) วงเงินที่เคยเสนอของบประมาณจากรัฐบาล 1,400 ล้านบาท กับระบบรถไฟฟ้า ซึ่งมีความต้องการวงเงินลงทุนสูงกว่า BRT 5-6 เท่า โดยทางบริษัทบีทีเอสเคยประเมินมูลค่าลงทุนว่าจะต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท - ขั้นตอนต่อไปจะเริ่มกระบวนการระดมทุนจากคนขอนแก่น เปิดโอกาสให้คนขอนแก่นถือหน่วยลงทุนในกองทุนก่อนจะทำ IPO ซึ่งน่าจะต้องมีวงเงินหลักพันล้านบาท จากนั้นเมื่อสามารถทำ IPO วงเงินเบื้องต้นคาดว่าต้องการประมาณ 6,000 ล้านบาท สำหรับนำมาลงทุนในอนาคต I211 - 4 I211 - 5 - ภาพรวมเทศบาลนครขอนแก่นมีการศึกษากลยุทธ์การลงทุนสาธารณูปโภค 4 ด้านด้วยกัน คือ 1.การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมในส่วนของถนนชั้นใน 2.การพัฒนาระบบไฟสัญญาณจราจรอัจฉริยะ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 3.โครงการก่อสร้างระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT 4.โครงการศึกษาการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน Transit-Oriented Development หรือ TOD ประกอบด้วย บริเวณพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟ, สถานีขนส่งรถโดยสาร (บขส.) แห่งที่ 1 และ 2 I211 - 7

Central Plaza

I211 - 8Image : Sqn.Ldn.Phongnapha เจ้าของโครงการ : CPN มูลค่าโครงการ : 6,500 ล้านบาท เนื้อที่โครงการ : 45 ไร่ พื้นที่โครงการ : 250,000 ตารางเมตร โครงการแล้วเสร็จ : 3 ธันวาคม 2552 - มีโรบินสัน สูง 5 ชั้น โรงภาพยนตร์ SF Cinema 8 โรง และลานโบว์ลิ่ง SF Strike Bowl ระดับเวิลด์คลาส 14 เลน และอาคารจอดรถกว่า 2,500 คัน

Hugz

I211 - 9 เจ้าของโครงการ : ซีนิท พลาซ่า มูลค่าโครงการ : 336 ล้านบาท เนื้อที่โครงการ : 3.8 ไร่ พื้นที่โครงการ : 10,440 ตารางเมตร พื้นที่เช่า : 4,025 ตารางเมตร โครงการแล้วเสร็จ : ตุลาคม 2557 - ตัวอาคารมีทั้งหมด 3 ชั้น แบ่งเป็นโซน Food & Beverage 70% โซน service 25% และโซน supermarket หรือ Max Valu 5% จอดรถ 200 คัน แบ่งเป็นอาคารจอดรถชั้นใต้ดิน (Basement Parking) รวม 145 คัน และพื้นที่จอดรถภายนอก (On-Ground Parking lots) รวม 58 คัน

Dino Water Park

I211 - 10 เจ้าของโครงการ : ประตูน้ำขอนแก่น มูลค่าโครงการ : 2,000 ล้านบาท เนื้อที่โครงการ : 35 ไร่ (เฉพาะสวนน้ำ) ถ้ารวมโซนอื่นด้วยจะเป็นกว่า 200 ไร่ โครงการแล้วเสร็จ : เมษายน 2556

Terminal 21

I211 - 11 เจ้าของโครงการ : LH & Siam Retail Development มูลค่าโครงการ : 5,000 ล้านบาท เนื้อที่โครงการ : 55 ไร่ พื้นที่โครงการ : 150,000 ตารางเมตร พื้นที่ขาย : 70,000 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้าง : ต้นปี 2558

Kanyarat Village

I211 - 12 เป็นโครงการ community mall หน้ากันยารัตน์คอนโด ริมบึงแก่นนคร เจ้าของโครงการ : กันยารัตน์ กรุ๊ป Info : Wikipedia, Khonkaen Link, Prachachat Online (18 Nov 2014)
REALISTADMIN
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator