มอเตอร์เวย์ตาก-แม่สอด
09 May 2018 7.1K

มอเตอร์เวย์ตาก-แม่สอด

 

มอเตอร์เวย์ตาก-แม่สอด

มอเตอร์เวย์ตาก-แม่สอด อยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองปี 2560-2579 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา โครงการสร้างโครงข่ายหนุนการค้าชายแดนไทย-เมียนมาและเขตเศรษฐกิจแม่สอด ของกรมทางหลวง มอเตอร์เวย์จะเชื่อมต่อระหว่าง อ.ตาก กับ อ.แม่สอดเข้าด้วยกัน โดยจะมีระยะทาง 70 กม. พาด 2 อำเภอ 9 ตำบล
ปัจจุบันอยู่ในช่วงศึกษาความเหมาะสมโครงการ แนวเส้นทางจะเป็นแนวตัดใหม่ทั้งหมด จะเชื่อมกับถนนเลี่ยงเมืองตากที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและถนนสาย 12 (ตาก-แม่สอด) ช่วงต.ตลุกกลางทุ่งไปสิ้นสุดปลายทางที่ ต.แม่ปะ และ ต.ท่าสายลวด โดยที่ดินส่วนใหญ่พาดผ่านพื้นที่ป่าสงวนและอุทยานเป็นหลัก
.

โครงการ มอเตอร์เวย์ ตาก-แม่สอด

มอเตอร์เวย์ตาก-แม่สอด
เส้นทาง : อ.แม่สอด - อ.เมืองตาก ระยะทาง : ประมาณ 70-80 กม. วงเงินลงทุน : 100,000 ลบ. สถานะการก่อสร้าง : อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมกำหนดศึกษา การลงทุน : รัฐฯเปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุน ปีที่สร้างเสร็จ : - ปีที่เปิดให้บริการ : - Info : กรมทางหลวง (26 Apr 2018)
.

ทำไมถึงต้องสร้างมอเตอร์เวย์สายตาก-แม่สอด

ปัจจุบันการเดินทางระหว่างช่วงอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปยังตัวเมืองจังหวัดตาก จำเป็นต้องอาศัยทางหลวงหมายเลข 12 สายตาก-แม่สอด เป็นเส้นทางคมนาคมหลักเพียงเส้นทางเดียว แม้ว่ากรมทางหลวงจะได้รับงบประมาณในการก่อสร้างขยายเส้นทางนี้ให้เป็นทางหลวง 4 ช่องจราจร แต่แนวเส้นทางยังมีข้อจำกัดด้านกายภาพที่เป็นอุปสรรคสำคัญ โดยมีลักษณะเป็นเส้นทางคดเคี้ยวและมีความลาดชันสูง เนื่องจากภูมิประเทศเป็นลักษณะภูเขาทำให้ไม่เอื้ออำนวยต่อการขนส่งสินค้าปริมาณมาก รวมถึงมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
ดังนั้น เพื่อรองรับปริมาณการเดินทางและขนส่งสินค้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต และเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างอำเภอแม่สอดไปยังตัวเมืองจังหวัดตาก ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กรมทางหลวง จึงได้บรรจุให้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายตาก-แม่สอด เป็นหนึ่งในโครงข่ายสายทางตามแผนแม่บทการพัฒนา ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ปี 2560-2579 และได้มีข้อเสนอให้กรมทางหลวงดำเนินการศึกษาการขุดเจาะอุโมงค์ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายตาก-แม่สอด) เพื่อย่นระยะทาง ลดทางโค้งให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร
.

มอร์เตอร์เวย์กำลังศึกษาโครงการ แต่การขยายถนน 4 เลนของทางหลวงหมายเลข 12 สายตาก-แม่สอดก่อสร้างไปแล้วกว่า 70%

โครงการขยายทางหลวงหมายเลข 12 สายตาก-แม่สอด จะมีระยะทาง 86 กม. โดยแบ่งการขยายเส้นทางออกเป็น 4 ตอน ซึ่งการดำเนินโครงการก่อสร้างล่าสุด ได้ก่อสร้างไปแล้ว กว่า 70 % ในช่วงตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เหลือเพียงตอนที่ 4 ระยะทางที่ต้องก่อสร้างอีก 26 กม. จากศาลเจ้าพ่อพะวอ ต.พะวอ อ.แม่สอด –ผ่านปากทางเข้าหมู่บ้านปางส้าน ต.ด่านแม่ละเมา ที่สร้างสะพานยกระดับที่สวยงามขนาดใหญ่และมีมาตรฐาน (ทางเข้าบ้านปางส้าน)-ด่านตรวจบ้านห้วยยะอุ ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก จนถึงบริเวณดอยคา ซึ่งกำลังมีการเร่งก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกินช่วงปี 2562
ในขณะที่มอร์เตอร์เวย์ ตาก-แม่สอด ระยะทางประมาณ 70 - 80 กม. จะเป็นแนวเส้นทางใหม่ทั้งหมด สร้างขึ้นเพื่อรองรับเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและการค้า ชายแดน เชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี โดยมีวงเงินโครงการประมาณ 100,000 ลบ. อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมกำหนดการศึกษาแล้วเสร็จภายในปี 2561 

โครงการเป็นส่วนหนึ่งของ "ทางหลวงสายเอเชีย AH1"

มอเตอร์เวย์ตาก-แม่สอด image : tak-maesotmotorway.com
มอเตอร์เวย์ตาก-แม่สอด เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงสายเอเชีย ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมการติดต่อระหว่างประเทศต่างๆ โดยทางหลวงสายเอเชีย (Asian Highway) สาย AH 1 เริ่มจากพรมแดนพม่าที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ นครนายก ปราจีนบุรี จนจรดพรมแดนกัมพูชาที่อำเภออรัญประเทศ ระยะทางประมาณ 703 กม.
ทางหลวงสายเอเชียมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มการใช้งานของทางหลวงที่มีอยู่ในทวีป แทนที่จะก่อสร้างทางหลวงสายใหม่ ยกเว้นในกรณีที่เส้นทางขาดหายไปในโครงข่าย ทำให้จำเป็นต้องมีการดำเนินการก่อสร้าง โดยในปัจจุบัน ทางหลวงสายเอเชียที่สร้างเสร็จและใช้การได้แล้วมีประมาณ80%
.

รูปแบบการก่อสร้างมีทั้งระดับพื้น ทางยกระดับ และอุโมงค์

มอเตอร์เวย์ตาก-แม่สอด เป็นเส้นทางที่มีความสำคัญต่อการค้าชายแดน-การท่องเที่ยว โดยมีการใช้เส้นทางสายนี้จำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว การค้าชายแดนมีตัวเลขพุ่งสูงขึ้นเกือบ 100,000 ลบ./ปี ประกอบกับมีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) อำภอแม่สอด เปรียบเสมือน Gateway ประตูการค้า-การท่องเที่ยว ในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นศูนย์กลางอาเซียน เมืองเศรษฐกิจแห่งใหม่ ที่มีความสำคัญต่อการค้าผ่านแดน
โดยการคัดเลือกรูปแบบอุโมงค์และทางยกระดับจะพิจารณาในด้านกาลงทุน , วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม ส่วนรูปแบบโครงสร้างจะพิจารณาในด้านบำรุงรักษา , ความสวยงาม , การก่อสร้าง และงบประมาณ

.

รูปแบบเบื้องต้นของ ถนน และทางยกระดับ

มอเตอร์เวย์ตาก-แม่สอด image : tak-maesotmotorway.com

.

รูปแบบเบื้องต้นของอุโมงค์

มอเตอร์เวย์ตาก-แม่สอด

อุโมงค์เดี่ยวรถสวนกัน

มอเตอร์เวย์ตาก-แม่สอด

อุโมงค์คู่ชิดกันเดินรถทางเดียว

มอเตอร์เวย์ตาก-แม่สอด

อุโมงค์คู่ห่างกัน-เดินรถทางเดียว

มอเตอร์เวย์ตาก-แม่สอด

สะพานยาว+อุโมงค์สั้น

มอเตอร์เวย์ตาก-แม่สอด
image : tak-maesotmotorway.com

ด่านเก็บเงิน

มอเตอร์เวย์ตาก-แม่สอด image : tak-maesotmotorway.com .

ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนพิจารณาแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบโครงการ

มอเตอร์เวย์ตาก-แม่สอด image : tak-maesotmotorway.com
ปัจจุบันระยะทาง และเส้นทางของ มอเตอร์เวย์ตาก-แม่สอด ยังอยู่ในระยะศึกษาข้อมูลในด้านต่างๆ จึงยังไม่ถูกระบุเป็นข้อมูลที่แน่นอน โดยข้อเสนอเบื้องต้นคือ เสนอให้ออกแบบแนวเส้นทางให้ห่างจากเส้นทางของทางหลวงหมายเลข 12 โดยพิจารณาให้ศึกษาแนวเส้นทางใหม่ โดยออกแบบให้มีความเชื่อมโยงกับ ถนนที่มีอยู่เดิม และแนวถนนที่จะก่อสร้างในอนาคต ทั้งของการรถไฟแห่ง ประเทศไทย กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้ พิจารณาออกแบบแนวเส้นทางที่มีการเชื่อมโยงสาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมาร์และพื้นที่จังหวัดโดยรอบของจังหวัดตาก
งบประมาณ ณ ปัจจุบัน ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการศึกษาจึงยังไม่สามารถระบุราคาค่าก่อสร้างได้ ส่วนแหล่งที่มาของงบประมาณการก่อสร้างนั้นมีหลากหลายช่องทาง เช่น งบประมาณของกรมทางหลวง เงินกู้ภายในประเทศ รวมทั้งการให้เอกชนเข้า มาร่วมทุน เป็นต้น แต่มีตัวเลขเบื้องต้นที่ถูกประเมินคือ ประมาณ 100,000 ลบ. 
.

ระยะเวลาในการศึกษาแนวเส้นทาง ผลกระทบ และออกแบบ

มอเตอร์เวย์ตาก-แม่สอด มีระยะเวลาในการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเป็นเวลา 15 เดือน
โดยที่ปรึกษาได้เริ่มดำเนินการไปเมื่อเดือน ธ.ค. 2559 และในตอนแรกคาดว่าจะมีกำหนดแล้วเสร็จในเม.ย.2561  แต่ปัจจุบัน ( 27 Apr 2018 ) ยังอยู่ในขั้นตอนการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสม (สัมมนา ครั้งที่ 2) และยังไม่มีผลการประชุมสรุปออกมา
มอเตอร์เวย์ตาก-แม่สอด มอเตอร์เวย์ตาก-แม่สอด .

วิดีโอนำเสนอโครงการ มอเตอร์เวย์ ตาก-แม่สอด

 
มอเตอร์เวย์
มอเตอร์เวย์ ตาก-แม่สอด
ตาก-แม่สอด
ทางหลวงหมายเลข12
มอเตอร์เวย์แม่สอด
มอเตอร์เวย์ตากแม่สอด
มอเตอร์เวย์สายตากแม่สอด
มอเตอร์เวย์แม่สอด-ตาก
BOONYARIT
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator