Wynn Condo ลาดพร้าว-โชคชัย 4
27 Jan 2017 1.6K

Wynn Condo ลาดพร้าว-โชคชัย 4

  Wynn Condo ลาดพร้าว - โชคชัย 4 อาคารมีความสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร รวม 325 ยูนิต และอาคาร Clubhouse 1 อาคาร โดยชั้น 1 ของทุกอาคารเป็นพื้นที่จอดรถ ในชั้นดาดฟ้าของอาคาร A และ B จะมีสวน พื้นที่นั่งเล่น และลานบาบีคิว อาคาร A Type A = 84 ยูนิต Type C = 28 ยูนิต Type D = 7 ยูนิต อาคาร B Type B = 68 ยูนิต Type D = 20 ยูนิต Type E = 13 ยูนิต อาคาร C Type B = 70 ยูนิต Type D = 21 ยูนิต Type E = 14 ยูนิต
 

UNIT TYPE

[wc_tabgroup layout="box"] [wc_tab title="Type A"] wynn condo โชคชัย 4, wynn condominium, วินน์ คอนโด, คอนโดโชคชัย 4, คอนโดลาดพร้าวเปิดใหม่, คอนโดใหม่ 2017, คอนโด โชคชัย 4, คอนโดลาดพร้าว-วังหิน, คอนโดใหล้รถไฟฟ้า สายสีเหลือง, คอนโดใกล้รถไฟฟ้า, คอนโดลาดพร้าว, condo bts, ลาดพร้าว-โชคชัย 4, โรงพยาบาลเปาโล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Assetwise [/wc_tab] [wc_tab title="Type B"] wynn condo โชคชัย 4, wynn condominium, วินน์ คอนโด, คอนโดโชคชัย 4, คอนโดลาดพร้าวเปิดใหม่, คอนโดใหม่ 2017, คอนโด โชคชัย 4, คอนโดลาดพร้าว-วังหิน, คอนโดใหล้รถไฟฟ้า สายสีเหลือง, คอนโดใกล้รถไฟฟ้า, คอนโดลาดพร้าว, condo bts, ลาดพร้าว-โชคชัย 4, โรงพยาบาลเปาโล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Assetwise [/wc_tab] [wc_tab title="Type C"] wynn condo โชคชัย 4, wynn condominium, วินน์ คอนโด, คอนโดโชคชัย 4, คอนโดลาดพร้าวเปิดใหม่, คอนโดใหม่ 2017, คอนโด โชคชัย 4, คอนโดลาดพร้าว-วังหิน, คอนโดใหล้รถไฟฟ้า สายสีเหลือง, คอนโดใกล้รถไฟฟ้า, คอนโดลาดพร้าว, condo bts, ลาดพร้าว-โชคชัย 4, โรงพยาบาลเปาโล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Assetwise [/wc_tab] [wc_tab title="Type D"] wynn condo โชคชัย 4, wynn condominium, วินน์ คอนโด, คอนโดโชคชัย 4, คอนโดลาดพร้าวเปิดใหม่, คอนโดใหม่ 2017, คอนโด โชคชัย 4, คอนโดลาดพร้าว-วังหิน, คอนโดใหล้รถไฟฟ้า สายสีเหลือง, คอนโดใกล้รถไฟฟ้า, คอนโดลาดพร้าว, condo bts, ลาดพร้าว-โชคชัย 4, โรงพยาบาลเปาโล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Assetwise [/wc_tab] [wc_tab title="Type E"] wynn condo โชคชัย 4, wynn condominium, วินน์ คอนโด, คอนโดโชคชัย 4, คอนโดลาดพร้าวเปิดใหม่, คอนโดใหม่ 2017, คอนโด โชคชัย 4, คอนโดลาดพร้าว-วังหิน, คอนโดใหล้รถไฟฟ้า สายสีเหลือง, คอนโดใกล้รถไฟฟ้า, คอนโดลาดพร้าว, condo bts, ลาดพร้าว-โชคชัย 4, โรงพยาบาลเปาโล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Assetwise [/wc_tab]
REALISTADMIN
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator